Velg byggevarehus Klappet & Klart

Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder for XL-BYGG Dale Malo (heretter benevnt som XL-BYGG).

PRISER

Om ikke annet er beskrevet gjelder alle priser avhentet vårt lager.  Leveringsdagens priser gjelder for alle salg, og det tas forbehold for prisendringer uten varsel. XL-BYGG er ikke beregningsansvarlig og kan ikke lastes for evt. beregningsfeil. Ved eventuell endring av mengder endres også pris. Det tas forbehold for trykkfeil.


LEVERINGSBETINGELSER

Anslått leveringstid er alltid veiledende. Kjøper skal ved mottak kontrollere og undersøke varen forsvarlig. Avvik av enhver art anføres alltid på fraktbrev. For varer levert direkte fra fabrikk gjelder den aktuelle produsents frister for levering.


Varer til utkjøring
Det påløper frakt kroner 500,- (400+mva) på utkjøring fra vårt lager dersom annet ikke er avtalt.
Bestilling av varer til transport må være oss i hende senest 2 arbeidsdager før utkjøring.


KVALITETSMANGEL ELLER SKADE PÅ VARE

Reklamasjon vedrørende kvalitetsmangel, transportskade eller annen skade på mottatte varer skal skje umiddelbart ved varens ankomst. Det er kjøpers ansvar å dokumentere slike skader/mangler. Alle avvik skal anføres fraktbrev. I slike tilfeller begrenser selgers ansvar seg til varens verdi og selger har intet ansvar for følgekostnader og merkostnader. Evt. følgeskader ved heising, interntransport, etc, på byggeplass er kjøpers fulle ansvar.


BETALINGSBETINGELSER FOR BEDRIFTER

Leveranse: Netto pr. 14 dager, regnet fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt
Morarente: Belastes med morarentelovens forsinkelsesrente etter forfall
Sikkerhet: XL-BYGG kan som vilkår for levering, kreve at kjøper stiller betryggende sikkerhet for kjøpesummen (med tillegg av renter og omkostninger) i form av en uforbeholden bankgaranti eller lignende


BETALINGSBETINGELSER FOR PRIVATE

Leveranse: Kontant ved levering eller kreditt via XL-BYGG Byggekonto.
Sikkerhet: XL-BYGG kan som vilkår for levering, kreve at kjøper stiller betryggende sikkerhet for kjøpesummen (med tillegg av renter og omkostninger) i form av en ufobeholden bankgaranti eller lignende.


LAGERLEIE FERDIGPLUKKEDE VARER

Bestilte, ferdigplukkede varer fra vårt lager, eller ankommet vare bestilt fra fabrikk skal hentes/mottas av kunde innen 7 døgn etter avtalte tidspunkt. Etter den tid påløper det kunden en lagerleie iht. gjeldende satser.


AVBESTILLING

Skaffevarer som blir avbestilt før levering, vil bli belastet i sin helhet. Forhåndsbestilte lagervarer for henting, som ikke avhentes, vil bli belastet med vareverdien + mva.


FORSINKET LEVERING/MANGELFULL LEVERING

Selger har intet erstatningsansvar for evt. følgeskader eller merkostnader ved forsinket levering.
Ved mangelfull levering menes manglende levert kvantum i forhold til angivelse på fraktbrev eller ordrebekreftelse. Mangelfull levering skal ved mottak av varen straks anføres på fraktbrev. Selger har intet erstatningskrav for eventuelle følgeskader eller merkostnader ved mangelfull levering.


RETUR AV VARER

1. All retur skal på forhånd være avtalt med XL-BYGG

· Fabrikk og skaffe-/bestillingsvarer tas ikke med i retur uten særskilt avtale
· Varer som er utgått hos produsent tas ikke i retur
·  Brutte og ikke salgbare forpakninger tas ikke i retur
·  Varer uten original emballasje tas ikke i retur


2. Ved retur av varer skal det alltid henvises til faktura- og/eller ordrenummer

3. Godkjent retur godskrives med inntil 80% av kjøpspris dersom ikke annet er avtalt.

4. Kjøper belastes fraktkostnader i tillegg, og er ansvarlig for eventuell skade under transporten.


REKLAMASJONER

Eventuelle reklamasjoner må meddeles XL-BYGG umiddelbart – og senest dagen etter levering.
Varen må oppbevares og emballeres forsvarlig, og etter produsentens anbefalinger, slik at det ikke kan oppstå tvil om årsak til reklamasjonen.
XL-BYGG sitt ansvar er begrenset til å erstatte varen eller varens verdi.
Mottaker/kunde forplikter seg til å kontrollere varer mot egen bestilling. Transportskader og synlige feil meldes umiddelbart ved mottakskontroll. Ta gjerne bilde for å vedlegge som dokumentasjon.

Når det foreligger en mangel ved produktet som er levert, eller at varen ikke er i samsvar med hva som er avtalt, må en reklamasjon meldes innen de frister som fremgår av loven. Kjøper skal varsle om mangler som han oppdager innen rimelig tid etter at vedkommende har oppdaget den, og før varen tas i bruk.
Benyttet/monterte produkt(er) er å anse som akseptert og godkjent fra mottaker/kunde.

Reklamasjonsretten gjelder ikke feil forårsaket av normal slitasje, skader ved lagring samt andre feil som kan skyldes kunden. Alle reklamasjoner skal vurderes, og i noen tilfeller må reklamasjonen vurderes av leverandøren.


EMBALLASJE

Varens emballasje er ikke ment for langvarig lagring. Kun transport fra vårt lager til kunde. Eventuell lagring krever ytterligere emballering som kunde selv må fremskaffe.


SALGSPANT/SIKKERHETSSTILLELSE

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive eventuelle renter og omkostninger, er fullt ut betalt.
Dersom salgspantet ikke lar seg opprettholde grunnet varens sammenføyning, bearbeidelse, påkostning eller lignende, kan XL-BYGG kreve annen sikkerhetsstillelse, som er tilfresstillende for XL-BYGG, for eksempel en uforbeholden bankgaranti for kjøpesummens pålydende samt renter og omkostninger.


SEPARAT AVTALE

Der kjøper og XL-BYGG har regulert sitt forretningsforhold gjennom egen avtale, skal disse salgs- og leveringsbetingelser gjelde som en del av avtalen.


KONTRAKTSDOKUMENTER

Dersom det er inngått egen avtale som nevnt over, skal dokumentene med vedlegg i tilfelle motstrid gjelde i denne rekkefølge:
1. Avtalen
2. XL-BYGG sin ordrebekreftelse
3. Generelle salgs- og Leveringsbetingelser for Dale Malo AS
4. Kjøpers bestilling/ordre

Dersom det ikke er inngått egen avtale, skal dokumentene med vedlegg ha prioritet i den rekkefølge som nevnt, med den justering at punkt 1 utgår.


KJØPERS MEDVIRKNING

Kjøper skal medvirke lojalt til at varene kan leveres rettidig, i riktig mengde og kvalitet. Dersom varene ikke kan mottas til avtalt tidspunkt, skal kjøper straks varsle om dette. Kostnader til lagring og mellomlagring kan belastes kjøper.
Dersom levering forutsetter medvirkning fra andre enn kjøper, for eksempel byggherre og andre, innestår kjøper for slike tredjemenns rettidige og rettmessige oppfyllelse av avtalen. Dersom XL-BYGG står for transport av varen, kan transportør returnere uten å losse varene dersom han ikke har fått levert varene til rett tid og sted – for kjøpers kostnad.


MANGLER VED LEVERANSEN/FORSINKELSE

Dersom det er mangler ved leveransen og kjøper har reklamert rettidig, kan XL-BYGG velge å rette eller ta de mangelfulle varene tilbake (omlevere) dersom mangelen er vesentlig. Dersom XL-BYGG ikke retter eller avhjelper mangelen ved omlevering, skal XL-BYGG erstatte kjøpers direkte, påregnelige og dokumenterte utgifter, dog alltid begrenset oppad til varens kostpris eks. mva. Indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, skade på andre ting enn varen selv og andre følgeskader dekkes ikke. Krav fra kjøpers kontraktsparter skal uansett heller ikke kunne rettes mot XL-BYGG. Kjøper skal holde XL-BYGG skadesløs overfor slike krav. Skyldes mangelen feil, forsømmelse eller mangler ved XL-BYGG sin(e) underleverandør(er)s kontraktsprestasjoner, har XL-BYGG intet ansvar etter denne bestemmelse, med mindre varene avviker fra det som uttrykkelig er tilsiktet av XL-BYGG.

Tilsvarende skal gjelde ved forsinket levering av varene.


TEGNINGER / DOKUMENTASJON

Med mindre annet er skriftlig avtalt, kan tegninger og annen dokumentasjon som den ene part mottar fra den andre, bare anvendes i forbindelse med oppfyllelse av avtalen mellom partene.


FORCE MAJEURE

Hvis det etter avtalens inngåelse inntrer forhold utenfor partenes kontroll som hindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør avtalens oppfyllelse, er partene uten ansvar for følgene av dette. Som force majeure regnes bl.a. råvaremangel, generell vareknapphet, mangler eller forsinkelser hos underleverandør (herunder transportør) samt ekstraordiner prisstigning. Partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring helt eller delvis heve avtalen.


FORHOLDET TIL KJØPSLOVEN OG FORBRUKERKJØPSLOVEN

Partene er kjent med og aksepterer at disse generelle salgs- og leveringsbetingelser avviker fra kjøpsloven (lov nr 27/1998).
Dersom kjøper er forbruker i Forbrukerkjøpslovens (lov av 21. juni 2002 nr 34) forstand, skal Forbrukerkjøpslovens ufravikelige bestemmelser utfylle denne avtale. Når det gjelder de fravikelige bestemmelser i samme lov, anses disse fraveket gjennom anvendelse av disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.


FORBEHOLD OM FEIL OG LIGNENDE PÅ VÅRE NETTSIDER

XL-BYGG anser informasjonen på sine internettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Dale Malo fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene, og presiserer at slike feil ikke kan påberopes som grunnlag for noen form for krav mot oss.

Den informasjonen som finnes på nettsidene skal ikke anses som et konkret tilbud om kjøp eller salg eller som en anbefaling i noen henseende, herunder som anbefaling for enkelte tjenesteleverandører, om ikke XL-BYGG uttrykkelig har informert om at dette er tilfellet.

Velg din nærmeste forhandler: